When I open the Book

I hear the poets whisper and weep,
Laugh and lament.
In a thousand languages
They say the same thing:
“We lived. The secret of life
Is love, which casts its wing
Over all suffering, which takes
In its arms the hurt child,
Which rises green from the fallen seed.”
Gregory Orr

Khi Tôi Mở Quyển Sách
Tôi nghe các nhà thơ thì thào và khóc.
Cười và thở than.
Bằng hằng ngàn loại ngôn ngữ Họ nói cùng một điều:
“Chúng ta sống. Điều bí mật của cuộc đời
là tình yêu, nó dang cánh bao trùm lên tất cả khổ nạn,
nó ôm đứa trẻ bất hạnh vào lòng,
nó nuôi mầm non từ hạt giống rớt rơi.”
Gregory Orr