burned books

Tấm ảnh này gợi tôi nhớ có một thời sách truyện ở miền Nam bị tịch thu, chắc chẳng mấy người mang sách đem đốt thật sự, chỉ đem bán kí lô để gói hàng, và có lúc tuyệt vọng hơn dùng làm giấy đi cầu 🙂 (Xin lỗi độc giả). Đốt sách, ngày nay đồng nghĩa với sự kiểm duyệt tư tưởng của nhà cầm quyền độc tài. Theo Mark Shrayber, độc giả có thể tìm thấy cách làm cho móng tay giống như sao chép của phim Fahrenheit 451 từ Glitterfingersss.

Nguồn : Burned Paper Manicure is Perfect for Banned Books Week.