Tags

langston-hughes-mural của họa sĩ Lora Jost

Langston Hughes (February 01, 1902 – May 22, 1967)

Dreams 

Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken-winged bird
That cannot fly.
Hold fast to dreams
For when dreams go
Life is a barren field
Frozen with snow.

Hãy giữ chặt ước mơ
Vì nếu ước mơ chết rồi
Cuộc đời ví như chim gãy cánh
Không thể nào bay bổng
Hãy giữ chặt ước mơ
Vì khi ước mơ không còn
Cuộc đời ví như cánh đồng hoang
Đóng băng trong tuyết.